Newyddion

06.02.20 I sylw rhieni y plant sy'n cystadlu yn yr Eisteddfod yr Urdd dydd Sadwrn Chwefror 29ain.

Rhaid cofrestru y plant erbyn yfory. Dyma restr o bawb sydd gen i .A wnewch chwi os gwelwch yn dda roi gwybod i ni os nad yw'r rhestr yn gywir Diolch .

Cystadleuaeth

Nifer: 6 Unawd Bl 2 ac Iau
  - Nan - Cadi Rhys  
  - Loti - Amelia  
  - Elis - Lois  
Nifer: 9 Unawd Bl 3 a 4
  - Ena - Jac  
  - Sioned - Elain  
  - Teilo - Lili  
  - Lois - Llio  
  - Mari    
Nifer: 4 Unawd Bl 5 a 6
  - Miri - Cadi  
  - Haf - Mirain  
Nifer: 5 Unawd Alaw Werin dan 12 oed
  - Miri - Mirain  
  - Haf - Cadi  
  - Llio    
Nifer: 5 Llefaru Bl 2 ac Iau
  - Nan - Loti  
  - Mabon - Amelia  
  - Cadi    
Nifer: 5 Llefaru Bl 2 ac Iau
  - Nan - Loti  
  - Mabon - Amelia  
  - Cadi    
Nifer: 11 Llefaru Bl 3 a 4
  - Ena - Mari - Lili
  - Lois - Sioned - Tomos
  - Teilo - Ceiri - Elain
  - Jac - Llio  
Nifer: 3 Llefaru Bl 5 a 6
  - Miri    
  - Llio    
  - Mirain    
Nifer: 2 Deuawd
  - Miri a Haf    
  - Mirain a Cadi    
Nifer: 1 Unawd Corn
  - Mirain    
Nifer: 15 Parti Unsain
  - Miri - Llio - Caleb
  - Mirain - Ena - Daniel
  - Haf - Llio - Tomos
  - Cadi - Mari - Jac
  - Erin - Erin - Teilo

06.02.20 Noson Bingo yr Urdd / Urdd Bingo Night

Dim ond nodyn i'ch atgoffa y bydd Noson Bingo yr Urdd nos yfory 3.30 - 4.45 i blant bl 2-6

Cofiwch bod angen £1.00 i gael diod a bisged.Diolch

Just a remider - the Urdd Bingo Night will be from 3.30-4.45 tomorrow for years 2-6

£1.00 for a biscuit and a drink. Thanks

Diolch / Thanks

Gwenan Williams
Pennaeth


27.01.20 Hyfforddiant i'r athrawon / Teacher's training

Dim ond nodyn i'ch atgoffa ni fydd ysgol i'r disgyblion ddydd Gwener nesaf Ionawr 31 bydd hyfforddiant i'r athrawon

Just to remind you there will be no school next Friday 31-1-20 due to teacher's training


08.01.20 Tynnu lluniau a Gemau / Class photographs and games

  • Bydd y photograffydd yma yn tynnu lluniau dosbarthiadau ddydd Iau. Gofynwn yn garedig i bawb wisgo dillad ysgol. Diolch i chwi.
  • Dydd Gwener caiff y disgyblion gyfle i chwarae gemau bwrdd yn y pnawn.Ni chaniateir gemau electoneg.
  • The photographer will be taking class photographs on Thursday. We ask kindly that all pupils wear their school uniform. Thank you.
  • On Friday afternoon, the children can play board games in the afternoon. We ask that you do not bring electronic games.

Diolch / Thanks

Gwenan Williams
Pennaeth


07.01.20 Llythyr Weithgareddau Lles a Iechyd / Health and Well-Being week Letter

Blwyddyn Newydd dda / Happy New Year

Annwyl rieni/ gofalwyr,

Yn ystod yr wythnos hon byddwn yn cynnal wythnos llawn o weithgareddau Lles a Iechyd yn yr ysgol. Bydd hyn yn gyfle i’r dysgwyr gael mwy o gyfle i gymysgu gyda’i gilydd i drafod syniadau a rhoi mwy o lais i’r dysgwyr yn eu lles eu hunain yn yr ysgol a thu allan. Byddwn yn rhoi cyfle i’r dysgwyr benderfynu ar gymeriadau y Pwerau Dysgu, cynnal gwersi Yoga a ffitrwydd a Diogelwch y We. Cadwch olwg ar Twitter yr ysgol i ddysgu mwy am y gweithgareddau!

Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad,

Mrs C Grisdale Jones

O.N - Bydd y plant angen sgidiau ymarfer corff drwy'r wythnos. Diolch.

Dear parents/guardians,

During this week we will be holding an activity filled Health and Well-Being week in the school. This will give the pupils more time to interact with each other to discuss and share ideas with each other and the staff about their health and well-being within the school and outside. The pupils will be given time to decide on the Learning Powers characters, hold Yoga and fitness lessons and Internet Safety. Keep an eye out on the school’s Twitter account to learn more about the activities.

Thank you for your co-operation,

Mrs C Grisdale Jones

P. S - Children will need trainers all week. Thanks.


21.12.19 Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda / Merry Christmas and a Happy New year

Annwyl Rieni / Dear Parents

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chwi gyd. Diolch yn fawr i chi am eich cydweithrediad dros y flwyddyn ddiwethaf.
Bydd yr ysgol yn ail agor ddydd Mawrth Ionawr y 7fed 2020

Wishing you all a very Merry Christmas and a Happy New year. Thank you for your continued support over the last year.
School will re- open on Tuesday January the 7th 2020

Gwenan Williams
Pennaeth


12.12.19 Dyddiadau HMS Dates

Hoffwn gadarnhau ni fydd ysgol i'r plant ddydd Llun Ionawr y 6ed gan fod HMS

Hefyd bydd HMS Dalgylch ddydd Gwener Ionawr 31ain

Just to remind you there will be no school for pupils on Monday January the 6th due to teacher's training

Also there will be a training day for all school's in the catchment area on Friday January the 31st.


10.12.19 Neges i Rieni

Angen i bawb fod yn y Ganolfan erbyn 5.50 heno wedi gwisgo yn eu dillad.
COFIWCH BOD ANGEN DOD A’R DILLAD YN OL I’R YSGOL BORE FORY.
Diolch.

Ni fydd clwb brecwast yfory Rhagfyr y 11eg na ddydd Iau Rhagfyr y 12fed gan y bydd y feinciau cinio yn y Ganolfan.


Children need to be at the Ganolfan by 5.50 tonight dressed in their costumes.
PLEASE REMEMBER TO BRING THE COSTUMES BACK TO SCHOOL TOMORROW MORNING.
Thank you

There will be no breakfast club tomorrow December the 11th and Thursday December the 12th as the dinner benches will be at the Ganolfan


09.12.19 Panto

Mae'r Pantomeim ddydd Iau ( Babanod) a ddydd Gwener ( Adran Iau) £8.00 yw'r gost am docyn a bws. Rydym angen cadarnhau niferoedd a thalu am y tocynnau ddydd Mercher. Diolch.

We will be going to see the Panto on Thursday ( Infants) and Friday (Juniors). The cost is £8.00 for the bus and ticket. We need to confirm numbers and to pay for the tickets on Wednesday.Thank you.


29.11.19 Miri Sion Corn

Cofiwch am Miri Sion Corn heno yn yr Antur am 6 o'r gloch.

Remember about Miri Sion Corn at the Antur tonight at 6 o'clock.


24.10.19 Bore Coffi / Coffee Morning

Tachwedd 1af / November 1st

10yb/am - 12yp/pm

I godi arian tuag at Cylch Meithrin Waunfawr / To raise money towards Cylch Meithrin Waunfawr

Dewch am baned a sgwrs. / Come along for a cuppa and a chat.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


08.10.19 Ethol Rhiant Llywodraethwr / Parent Representative on Governing Body

Gair i’ch atgoffa bod angen dychwelyd y ffurflenni pleidleisio ethol Cyrychiolydd Rhiant ar y Corff Llywodraethwyr erbyn 10.00 o’r gloch fore ddydd Gwener yma Hydref yr 11eg.

Hyd yma mae 16 o amlenni wedi dod i law. Diolch.

A short reminder voting slips for a Parent Representative on the Governing Body need to be returned to school by 10.00 am this Friday October 11th.

So far 16 envelopes have been returned. Thank you.


16.09.19 Cinio Ysgol / School Meals

Cinio Ysgol. Cyfle i chi rannu eich barn - cliciwch yma

Dyddiad cau 11 Hydref 2019. Diolch!

School Meals. An opportunity for you to have your say - click here

Closing date 11 October 2019. Thank you!


15.07.19 Gwasanaeth Ffarwel Anti Nia

Mae Anti Nia (Morris Jones) wedi derbyn swydd gyda NHS Cymru a bydd yn gorffen ei swydd yma ddydd Gwener.Diolchwn iddi am ei gwaith dros y dair mlynedd ar hugain ddiwethaf. Dymunwn yn dda iddi i’r dyfodol. Byddwn yn cynnal gwasanaeth ffarwel iddi fore Mercher.Os hoffech gyfrannu at anrheg iddi hi, croeso i chwi ddanfon eich cyfraniad i’r ysgol.Diolch i chi.

Anti Nia (Morris Jones) has accepted a position at NHS Wales ,she will be finishing at the school this Friday.
We would like to thank her for her work over the past 23 years. We wish her all the best in the future.We will be saying our goodbyes on Wednesday morning.If you would like to contribute towards a gift you are welcome to send your contributions to school .Thank you.


15.07.19 Sesiwn Chwaraeon Yr Urdd

Bydd yr Urdd yn cynnal sesiwn chwaraeon yfory o fl Derbyn i fl 6. Bydd pawb angen dillad ymarfer corff. Diolch

The Urdd will be giving a games session tomorrow. All classes need their PE kit Thank you.


20.03.19 Noson Ffilm yr Urdd / Film night for Urdd members

Yn anffodus er chwilio a chwilio dwi wedi methu cael gafael ar ffilm Gymraeg i'r plant no yfory.Rwyf wedi ffonio'r Urdd ac S4C. Bydd y plant yn cael dewis rhwng Peter Rabbit neu Ferdinand.

Unfortunately we have been unable to get a Welsh Film for the Urdd Members tomorrow night. We have contacted S4C and the Urdd to no avail. The children will be given a choice Peter Rabbit or Ferdinand.


12.03.19 Cyfarfod Cyfeillion Ysgol Waunfawr / Meeting of the Friends of Ysgol Waunfawr

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyfeillion Ysgol Waunfawr ar Nos Iau 14eg o Fawrth am 8.00pm yn y dafarn yn Waunfawr. Bwriad y cyfarfod ydi i drafod gweithgareddau codi arian i'r ysgol yn ystod Tymor y Gwanwyn a'r Haf 2019. Mae niferoedd y Cyfeillion wedi lleihau dros y flwyddyn diwethaf felly estynnwn groeso i rieni newydd er mwyn ein helpu i gasglu arian tuag at yr ysgol.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu.

The next meeting of the Friends of Ysgol Waunfawr will be held on Thursday evening, the 14th of March at 8.00pm in the pub, to discuss events for the forthcoming Spring and Summer term. The numbers of parents have fallen over the last year so we extend a warm welcome to new parents to help us raise money for the school.

We look forward to see you there.


29.01.19 Ffurflen Archebu Dillad Ysgol / Order Form for School Uniform

Byddem yn gwneud archeb am ddillad ysgol, gofynnwn eich bod yn sicrhau eich bod yn archebu y maint cywir i’ch plant. DYDDIAD CAU ARCHEBION 06/02/19.

Please ensure that you order the correct size for your children. Thank you. ORDER WILL BE SENT ON 06/02/19.

I weld y ffurflen archebu - cliciwch yma

To see the order form - click here


07.12.18 Sioe Nadolig / Christmas Show

I weld rhestr o'r caneuon - cliciwch yma

To see the song list - click here


26.10.18 Diwrnod HMS / Teachers Training

Fe fydd ysgol i'r disgyblion ddydd Llun Tachwedd y 5ed - bydd diwrnod HMS ddydd Llun Tachwedd 19eg. Diolch.

There will be school on Monday November the 5th- Teacher's training day November the 19th. Thank you.


22.10.18 Gwasanaeth Diolchgarwch Ysgol Waunfawr

Dydd Gwener nesaf mi fydd blwyddyn 5 yn cynnal Gwasanaeth Diolchgarwch (i blant yr ysgol yn unig). Mae'r dosbarth yn gofyn yn garedig i chwi cyfrannu eitemau tuniau neu ganiau ar gyfer ein casgliad bwyd i Fanc Bwyd Caernarfon. Mae'r elusen hon yn cefnogi pobl leol mewn argyfwng. Byddwn yn derbyn eich cyfraniadau o ddydd Llun ymlaen gan obeithio y bydd gennym lond troli siopa i'w rhoi fel rhodd gan Ysgol Waunfawr.

Next Friday, Year 5 will be holding Thanksgiving Service (for the schoolchildren only.) They kindly ask for donations of tinned or canned items to give to the Caernarfon Food Bank. This charity helps local people in times of need. We will be accepting your donations from Monday and hoping to have a trolley full of items to donate to this worthwhile cause from the children of Ysgol Waunfawr.

Diolch / Thank you


Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2018 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd