logo Ysgol Waunfawr

Newyddion

Tymor yr Hydref


17.07.23

Newyddion o'r ysgol Tymor Yr Haf

Daeth tymor a blwyddyn ysgol arall i ben a'r plant yn brysur tu hwnt fel arfer.

Cafwyd wythnos iechyd a lles hynod o brysur, a'r plant yn profi pob math o weithgareddau yn chwaraeon, karate, nofio a cherdded. Diolch yn fawr i Dawns I Bawb, Marvin Pritchard a Bryn Williams (Tim Achub Y Mynydd) am wirfoddoli i gynnig sesiynau ar gyfer y plant.

Braf oedd cael crwydro'r ardal leol a dysgu am ddiogelwch y mynydd ar yr un pryd.

 • Antur
 • Taith gerdded
 • Taith gerdded- disgyblion ar mynydd
 • Disgyblion ar tim achub yn y dosbarth gyda ei offer
 • Disgyblion ar tim achub yn y dosbarth

Cafwyd sawl trip llwyddiannus gan gynnwys Sŵ Môr, Hwylfan, Fferm Y Foel, Eisteddfod Llangollen a Phlas Menai. Diolch yn fawr i'r staff am eu gofal o'r plant yn ystod y cyfnodau prysur yma.

 • Dau disgyblion yn yr hwylfan

Bu i'r dosbarth Derbyn gwblhau eu thema Gwlad Y Rwla gyda chyngerdd mawreddog a chanu noddedig- casglwyd dros £1000 ar gyfer adnoddau newydd i'r ysgol.

 • Dysgyblion wedi gwysgo fyny fel cymeriad wlad-y-rwla

Gala Nofio- cynhaliwyd Gala nofio yn y pwll nofio yn ddiweddar a'r tim Gwyrfai yn fuddugol. Pencampwr y bechgyn oedd Luca Boswell a phencampwyr y genethod oedd Beca Beech a Lois Wynne.

 • Pencampwr nofio
 • Pencampwr nofio, dau ferch

Yr ydym yn ffarwelio a sawl aelod o staff y tymor yma: Mrs Ceri Evans ac Anti Anest sydd wedi bod yn aelodau hynod o weithgar y staff ers rhai blynyddoedd- pob lwc i'r ddwy i'r dyfodol.
Mae Mr Carwyn, Mrs Harding ac Anti Sarah hefyd yn ein gadael ac yn symud ymlaen i swyddi newydd. Dymunwn y gorau iddynt i'r dyfodol.

Bydd Miss Lleucu Owen yn ymuno â ni fis Medi fel cymhorthydd ADY- pob dymuniad da iddi yn y swydd

Yr ydym yn ffarwelio hefyd gyda disgyblion Blwyddyn 6 yr ysgol sef 27 o blant bendigedig! Mae wedi bod yn fraint cael bod yn eu cwmni a'u gweld yn aeddfedu a datblygu fel pobl ifanc. Pob dymuniad da i chi gyd yn yr Ysgol Uwchradd.

 • Dosbarth Blwydyn 6

 

Bydd yr ysgol yn ail-gychwyn 5/9/23 i ddisgyblion.


Bwydlen 2022/23

Bwydlen yr ysgol 2022/23Bwydlen Cinio 2022-223

Menu 2022/23

School Menu 2022/23

Dinner Menu 2022-23


09.03.21

Newyddion Mis Mawrth

Braf oedd cael croesawu disgyblion y Cyfnod Sylfaen i'r ysgol yn ddiweddar mewn pryd i ddathlu Gwyl Ddewi a Diwrnod y Llyfr fel rhan o ddathliadau Wythnos Cymru Cŵl. Yr oedd yr ysgol yn fwrlwm o weithgareddau gan gynnwys plant wedi gwisgo mewn coch a gwisgoedd traddodiadol a phlant yn gwneud dawnsio gwerin a choginio cacenni cri.

Yr oedd y plant Cyfnod Allweddol 2 yn dathlu hefyd gan gynnwys gwisgo fel cymeriad o lyfr Cymraeg a chymryd rhan mewn sioe rhithiol i ddathlu Cymreictod gyda Anni Llŷn a Tudur Phillips.

Bydd y disgyblion hynaf yn dychwelyd i'r ysgol yn fuan (Mawrth 15fed) a gobeithio y cawn barhau i fwynhau gweddill y flwyddyn ysgol gyda'n gilydd.

Hoffwn fel Pennaeth ddiolch i bob disgybl yn yr ysgol am eu hymdrechion i ddysgu o bell, mewn cyfnod hynod o heriol- yr ydych yn sêr i gyd! Da iawn chi- bu'n bleser gweld yr holl waith yn cael ei ddychwelyd! Hoffwn ddiolch hefyd i rieni yr ysgol am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn. Mae staff yr ysgol yn haeddu clod am wynebu'r her hwn unwaith eto gan addasu yn wythnosol bron, i heriau newydd. Diolch iddynt am eu gofal o blant weithwyr allweddol yn yr ysgol ac i'w disgyblion drwy wersi ar lein.

March News

It was lovely to welcome the Foundation Phase children back to school recently just in time to celebrate St David's Day and World Book Day. the children dressed up accordingly and participated in folk dancing and cooked welsh cakes.

The older pupils will return to school soon and we can enjoy the rest of the school year together,

I wish to congratulate all the children for their efforts- it has been a pleasure seeing all your work. I also wish to thank all the parents for their support duiring this challenging time. The school staff have worked hard at ensuring the education of all the children continued online and they also cared for the well being of key worker children.

Diolch i Anti Ceri am ei chymorth a chyfeillgarwch dros yr wythnosau diwethaf- pob lwc iddi i'r dyfodol! Thanks to Anti Cweri for her work during the last term- we wish her all the best for the future.

Dyma ychydig o luniau o weithgareddau'r ysgol yn ystod y tymor.

 • 090321-llun1
 • 090321-llun2
 • 090321-llun3
 • 090321-llun5
 • 090321-llun6
 • 090321-llun1
  Tair chwaer yn mwynhau datblygu sgiliau Celf yn ystod y cyfnod dysgu o bell./3 sisters enjoying art work together
 • 090321-llun2
  Disgyblion Moel Eilio yn mwynhau diwrnod y llyfr/ Moel Eilio pupils enjoying Book Day
 • 090321-llun3
  Disgyblion Moel Eilio yn dathlu Dydd Gwyl Dewi/ Moel Eilio pupils enjoying St David's Day
 • 090321-llun5
  Disgyblion Meithirn yn dathlu Diwrnod Y Llyfr 2021/ Nursery pupils enjoying Book Day
 • 090321-llun6
  Anti Ceri

 

03.03.21

DYDDIADAU HMS

INSET DAYS

12 Mawrth 2021 12 March 2021
14 Ebrill 2021 14 April 2021

 


17.12.20

Cylchlythyr Tymor Yr Hydref 2020:
Rhan 2

Cylchlythyr Tymor Yr Hydref 2020:
Rhan 1

Autumn Term 2020 Newsletter:
Part 2

Autumn Term 2020 Newsletter: 
Part 1


 

16.11.20

Llythyr gan Bwyllgor Cyfeillion Ysgol Waunfawr - Mae’r cyfeillion wedi cyfarfod yn ddiweddar ac wedi penderfynu cynnal dau weithgaredd dros fis Rhagfyr er mwyn codi arian i’r ysgol. 
Llythyr gan Bwyllgor Cyfeillion Ysgol Waunfawr

The Friends of the School committee recently met and have decided to hold two fundraising events over December in order to raise funds for the school. 
Letter from Friends of Waunfawr School Committee


12.11.20

Gwasnaeth Cofio 2020 /
Remembrance Service 2020

Fideo dod yn fuan... / Video coming soon..

 • 121120-gwasanaeth-cofio-2020

06.11.20

Diolch i rieni a chyfeillion yr ysgol am eu rhodd arbennig o £500 am raglen Mathletics am y flwyddyn. Bydd hyn yn caniatau i'r disgyblion weithio adref ar eu sgiliau a mwynhau mathemateg ar yr un pryd.

Many thanks to the friends of the school for their kind donation of £500 towards the purchae of Mathletics for the next school year. Children will now be able to practice their skills and enjoy mathematics at home too!


23.10.20

Cylchlythyr Tymor Yr Hydref 2020:
Rhan 1

Cylchlythyr Tymor Yr Hydref 2020:
Rhan 1

Autumn Term 2020 Newsletter:
Part 1

Autumn Term 2020 Newsletter: 
Part 1


Dyddiadau HMS 2020/2021

4.1.21 HMS/INSET

12.2.21 HMS/INSET

Mae 4 diwrnod arall i'w gadarnhau gan yr Awdurdod yn ystod y flwyddyn ysgol.

There are 4 other days to be confirmed by the authority during this school year.


07.10.20

 • 071020-sm

Gwersi Beicio Blwyddyn 6

Mae criw o blant Blwyddyn 6 wedi derbyn hyfforddiant beicio yn ddiweddar- cadwch olwg amdanynt yn gwisgo eu helmed o gwmpas y pentref. D iawn blant am basio'r hyfforddiant!

Year 6 Bike Safety

Year 6 successfully passed their bike training recently- look out for them in their helmets around the village.


14.07.20

Gwybodaeth gwersi offerynnol i flwyddyn 3-6 / Information regarding instrumental lessons Yrs 3-6

Llythyr Gwersi Offerynnol // Instrumental Lessons Letter


09.07.20

Dyma fydd trefniadau dosbarthiadau Medi 2020 / These are the Class Arrangements for September 2020

Blwyddyn
Year
Meithrin
Nursery
Bl. Derbyn
Reception
Bl. 1 a 2
Yrs 1 and 2
Bl. 3
Yr 3
Bl. 4
Yr 4
Bl. 5 / 6
Yrs 5/6
Dosbarth 14 17 22 22 28 28
Class   Mynydd Mawr Moel Eilio Mynydd Grug Cefn Du Yr Wyddfa
Athrawon
Teachers
Carol Jones

Mrs Ceri Evans
4 diwrnod (4 days)

Mrs Sioned Jones
4 diwrnod (4 days)

Mr Llion Jones

Mrs Hannah Williams
4 diwrnod (4 days)
Mrs Lisa Griffiths
  Nicola Williams

Mrs Bethan Jones 1 diwrnod ( 1 day)

Mrs Gwenan Elis Jones
1 diwrnod ( 1 day)
 

Mrs Bethan Jones
1 diwrnod (1 day)

 

Rydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn cadarnhau heddiw neu beth fydd y canllawiau ar gyfer ail agor ysgolion ym mis Medi.

We hope that the Welsh Parliament will be announcing today what their plans are for re-opening of schools in September.


09.07.20 - Datganiad // Statement


06.07.20

Er gwybodaeth :
Dysgu Cyfunol – Dysgu yn yr ysgol ac o adref

Gan ein bod bellach yn ôl yn yr ysgol yn dysgu ac yn gofalu am blant Gweithwyr Allweddol , bydd llai o dasgau yn cael eu rhoi ar SeeSaw ac ar Google Classrooms dros y pythefnos nesaf.
Mae’r athrawon wrthi’n brysur yn cwblhau adroddiadau blynyddol y disgyblion fel ein bod yn gallu eu hafnon i chwi ar ebosd yr wythnos nesaf.
Diolch

Blended Learning – learning in school and from afar.

Since we are back in school teaching and providing care for children of Key Workers, fewer tasks will be given on the See Saw App and on Google Classrooms.
Teachers are busy completing pupil’s annual reports so that we can send them to you on email next week.
Thank you


23.06.20

Dyma ddiweddariad gan Gyngor Gwynedd parthed agor ysgolion. Ni fydd ysgolion yn agored yn ystod wythnos Gorffennaf 20fed - 24ain fel a fwriadwyd.

Llythyr at Rieni Gofalwyr (22 Mehefin)

This is an update from Gwynedd County Council regarding the re-opening of schools. School's will not be open July the 20th - 24th as was originally planned.

Letter to Parents Guardians (22 June)


16.06.20

Atodir llythyr a chanllawiau Awdurdod Gwynedd i'ch sylw parthed ail agor ysgolion.

Canllaw i Rieni Gofalwyr

Llythyr at Rieni Gofalwyr (15 Mehefin)

Attached is a letter from Gwynedd Authority and their guidelines for the re- opening of schools

Guidelines for Parents

Letter to Parents Guardians (15 June)


08.06.20

HOLIADUR RHIENI AIL AGOR YSGOLION MEHEFIN 29ain

Amgaeaf i’ch sylw linc i holiadur rhieni gan yr Awdurdod Addysg Gwnedd i rieni er mwyn gallu asesu nifer y plant fydd yn debygol o fynychu’r ysgol o 29 Mehefin 2020 ymlaen. Gofynnwn yn garedig i chi ddilyn y linc isod i gwblhau 'r holiadur, bydd ar agor hyd 10.00 o'r gloch fore ddydd Mawrth.

HOLIADUR

QUESTIONNAIRE - Re-opening of schools June 29th

This is the link to the questionnaire from Gwynedd County Council so that they can assess the number of children that would be attending school on June the 29th 2020. Could you please follow the link below to complete the questionnaire, it will be open until 10 o'clock Tuesday morning.

QUESTIONNAIRE


08.06.20

Er gwybodaeth;
Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yr wythnos hon bod ysgolion yn ail agor ar Fehefin y 29 ain. Yn anffodus nid yw wedi cyflwyno y Canllawiau ar gyfer agor i’r Awdurdodau Addysg.Cyhoeddir y canllawiau hyn ddydd Mercher nesaf.

Bydd angen asesiadau risg trylwyr er mwyn cynllunio ar gyfer ail agor.
Rydym ar ddeall mai dim ond traean o blant yr ysgol (39 ) fydd yn cael mynediad pob diwrnod gan gynnwys y Clwb Gofal (plant Gweithwyr Allweddol).

Yr wythnos nesaf byddwn yn mesur gofod pob dosbarth er mwyn gweld sawl desg allwn ni ei gael yn y dosbarthiadau/ neuadd er mwyn sicrhau 2m o belter rhwng bob plentyn ac athro/ athrawes.
Rwy’n sylweddoli ei fod yn gyfnod pryderus i chwi fel ag y mae i ninnau fel ysgol.

Erbyn diwedd yr wythnos nesaf byddaf mewn gwell sefyllfa i egluro mwy i chwi.

Kirsty Williams the Education Minister announced this week that schools will re-open on June the 29th.Unfortuately she has not shared the recommended guidelines with the Education Authorities. These Guidelines will be announced next Wednesday.

Thorough Risk Assessments need to be in place before we can plan to re-open.
We understand that only a third of the school’s pupils (39) can attend daily which includes the Care Group (children of Key Workers).

Next week we will be measuring the classrooms so that we know how many desks we can fit in each class so that the 2m distancing is implemented for each pupil and their teacher.
I fully understand that this a worrying time for you as parents as it is for us as a school.

I will be able to share more information with you by the end of next week.


08.06.20

Llythyr gan yr Awdurdod Addysg parthed ail agor ysgolion.

A letter from the Education Authority regarding the re-opening of schools


04.06.20 Agor ysgolion - re-opening of schools

Yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg heddiw fod yr ysgolion yn ail agor Mehefin 29ain, byddwn nawr yn cydweithio gyda Cyngor Gwynedd er mwyn cynllunio’r ffordd ymlaen. Ni fydd y plant i gyd yn yr ysgol ar yr un adeg. Byddwn yn eich diweddaru pan fyddwn yn derbyn mwy o gyfarwyddiadau.

Prynhawn da,

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi heddiw’r ffordd ymlaen ar gyfer ail-agor ysgolion ar Fehefin 29. Dyma'r ddolen i'r datganiad - https://llyw.cymru/dod-ir-ysgol-dal-ati-i-ddysgu-paratoi-ar-gyfer-yr-haf-mis-medi

Cyhoeddir canllawiau pellach i ysgolion yr wythnos nesaf.

Mae'r dealltwriaeth ddiweddaraf am COVID-19 mewn perthynas a phlant ac addysg ar gael yma - https://llyw.cymru/ein-dealltwriaeth-ddiweddaraf-am-covid-19-mewn-perthynas-phlant-ac-addysg

Following the announcement by the Education Minister that schools will be re-opening on the 29th June, we will now be working closely with Gwynedd Council to plan the way ahead. All the children won’t be in the school at the same time. We will update you on the situiation as we receive further guidance.

Good afternoon,

The Education Minister has announced today the way forward for the re-opening of schools from 29 June. Here is the link to the statement - https://gov.wales/check-catch-prepare-summer-and-september-all-schools-wales-enter-next-phase

All children will have the opportunity to “Check in, Catch Up, Prepare for summer and September”, the Education Minister Kirsty Williams announced today as she published details of the next phase for schools in Wales.

Further guidance for schools will be published next week.

The latest understanding of COVID-19 with respect to children and education can be found here - https://gov.wales/our-latest-understanding-covid-19-respect-children-and-education


20.05.20

SGOLION CYRSIAU AM DDIM I BRESWYLWYR GOGLEDD CYMRU

Cylchlythyr Rhieni
Gwybodaeth i Rieni
Tystebau Rhieni

SCHOOLS FREE ONLINE COURSES TO NORTH WALES RESIDENTS

Parents Newsletter
Information for Parents
Partners Testimonials


13.05.20

Pammffled i Cefnogi Plant yn ystod Hunan Ynysu

Supporting Children during self-isolation pamphlet


24.04.20

Wele y linc isod i’r ‘Arweiniad i Rieni’ parthed ‘Dysgu o Bell’ sydd wedi ei gynhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru brynhawn heddiw.
Canllawiau COVID-19 i rieni a gofalwyr i gefnogi teuluoedd i aros yn ddiogel, yn iach ac i ddal ati i ddysgu

This is the link for parents provided this afternoon by the Welsh Government regarding digital learning.
COVID-19 Guidance to parents and carers to support families to stay safe, healthy and learning

Diolch


22.04.20

Annwyl Rieni
A wnewch chwi os gwelwch yn dda ddarllen y dogfen ynghlwm er mwyn cadw plant yn ddiogel ar-lein, atal niwed a diogelu ar bob adeg.

Rhaglen wrthderfysgaeth Prevent a mesurau diogelu ehangach yn ystod yr Argyfwng COVID

Please read the attachment in order to keep children safe online, prevent harm and safeguard at all times.

Prevent & wider safeguarding during COVID Crisis

Diolch


06.04.20

Mae’r Cyngor yn bwriadu symud i drefn o daliadau uniongyrchol i gyfrifon banc rhieni/gwarcheidwaid disgyblion sydd yn gymwys i ginio am ddim ar ôl gwyliau’r Pasg. Cyfanswm y taliad fydd £19.50 fesul plentyn, fesul wythnos. Rhagwelir y bydd y taliad cyntaf yn cael ei wneud ar 20 Ebrill, ac yna’n wythnosol. Bydd e-bost o gyfeiriad taluysgol@gwynedd.llyw.cymru neu lythyr yn eich cyrraedd wythnos nesaf i ofyn am wybodaeth ynghyd â manylion banc ar wefan y Cyngor.

The council intends to move to a system of direct payments into the bank accounts of parents/guardians of pupils who are eligible for free school meals after the Easter Holidays. The total payment will be £19.50 per child per week. It is anticipated that the first payment will be made on 20th of April, and then weekly. Next week the relevant parents will recieve an email from taluysgol@gwynedd.llyw.cymru or a letter asking them to provide information along with their bank details on the Council’s website.

Diolch yn fawr


30.03.20 Gwyliau'r Pasg / Easter Holidays

Er gwybodaeth / For your information:
Dyma ganllawiau Awdurdod Gwynedd i rieni/gwarcheidwad cymwys (Rhieni Allweddol ) i dderbyn gofal yn ein hysgolion yn sgil Pandemic COVID-19 dros wyliau’r Pasg.

cliciwch yma i ddarllen mwy....

These are Gwynedd Authority’s guidelines to parents/guardians eligible (Key Workers) to receive childcare in our schools due to the Covid-19 Pandemic over the Easter Holidays

Click here to read more....


27.03.20

Annwyl Rieni,
Gobeithio eich bod yn cadw’n iach.
Rwyf wedi atodi canllawiau HWB i chwi rhag ofn, ond peidiwch â phoeni.
Treuliwch yr amser gyda’ch plant yn chwarae, darllen, lliwio, coginio a mynd am dro unwaith y dydd.
Mae’n gyfnod anodd iawn i deuluoedd. Lles, iechyd meddyliol a chorfforol ydi’r peth pwysicaf oll yn ystod y cyfnod hwn.

A wnewch chwi os gwelwch yn dda, gysylltu drwy ebost os oes newid yn y niferoedd gofal ar gyfer rhieni allweddol yr wythnos nesaf.

Canllawiau Gweithio Gartref HWB

Diolch

Dear parents,
Hope you are keeping well.
I have attached information about HWB, but do not stress yourself.
Spend the time with your children playing, reading, colouring, cooking, and going for a walk once a day.
It is a stressful time for families. Mental, physical well- being and health are the priorities during this time.

Please could you contact me on e-mail if there are changes regarding care for children of Key workers for next week.

HWB User Guide

Thank you


23.03.2020 - Cefnogi Gweithwyr Allweddol / Supporting Key Workers

Dyma ddiweddariad gan Lywodraeth Cymru parthed mynychu'r ysgol / This is the latest update from the Cabinet regarding care at school (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

Dyma i chi ddiweddariad ar effaith Covid-19 ar YSGOL WAUNFAWR yn dilyn cyfarwyddiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru.
Gwybodaeth Gofal Plant Ysgolion Gwynedd 23/03/2020 hyd at 03/04/2020

Here is an update on the impact of Covid-19 on WAUNFAWR School following the latest Welsh Government instructions.
Gwynedd Schools Childcare Provision 23/03/2020 to 03/04/2020


19.03.2020 - PWYSIG / IMPORTANT

O dydd Llun 23.03.2020 bydd disgyblion sydd yn deilwng i ginio am ddim yn gallu dod i’r ysgol rhwng 11 a 12 o’r gloch i nôl pecyn bwyd i fynd adref. Allwch chi adael ni wybod erbyn yfory os bydd eich plentyn yn dod i nôl pecyn er mwyn trefnu darpariaeth.
Diolch.

From Monday 23.3.20 children that are on the Free Meals Register are able to collect a packed lunch from the school between 11.00-12.00 o'clock. Please let us know by tomorrow if your child intends to have a packed lunch.
Thank you.


19.03.2020

Rydym angen gwybod pa ddisgyblion yn yr ysgol sydd â rhieni yn cael eu cyflogi yn y galwedigaethau hyn:

 • GIG- Maes Iechyd
 • Gwasnaethau Brys
 • Gofal cymdeithasol

Atebwch erbyn hanner dydd yfory os gwelwch yn dda.Ffoniwch 01286 650451 neu ebosdio gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Diolch

We need to establish which pupils at the school have parents who are employed in the following sectors:

 • NHS- Health
 • Blue Light Services
 • Those who provide social care.

Please respond by mid-day tomorrow Phone 01286650451 or email gwenanwilliams2@gwynedd .llyw.cymru

Diolch


19.03.2020

Caiff yr e-bost hwn ei ddanfon atoch gan Lywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys diweddariadau ar gyfer pob lleoliad gofal plant ac addysg gan gynnwys Dysgu’n Seiliedig ar Waith.

This email is sent to you from Welsh Government and includes updates for all education and childcare settings including Work Based Learning

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Addysg – Cau ysgolion - clciwch yma

Diweddariad fideo gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg. Bydd hwn ar gael ar sianel Twitter y Gweinidog heddiw. @wgmin_education - cliciwch yma

A fyddai modd i ni ofyn i'r holl randdeiliaid rannu ar eich - cliciwch yma


AGC

· Diweddariadau ar gael drwy’r - cliciwch yma

Diweddarir cyngor ac arweiniad ar gyfer lleoliadau addysgol yn reolaidd i adlewyrchu cyngor diwygiedig - clicwch yma

Cyngor diweddaraf ar asesiadau ac arholiadau gan - clicwch yma

Cymwysterau Cymru - cliciwch yma


Am y gwybodaeth diweddaraf ewch i wefan Cymwysterau Cymru.

Dysgu o bell trwy - clicwch yma


Rydyn ni eisiau i ysgolion aros ar agor, ond mae’n bosib dechrau paratoi rhag ofn bod angen cau, drwy ddefnyddio platfform Hwb a'r cyngor diweddaraf ar ddysgu o bell.

Am y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ewch i - clicwch yma

Written Statement from Minister for Education – School Closures - click here

A video of Kirsty Williams, Minister for Education providing an update. This will be available on the Minister’s twitter channel today @wgmin_education - click here

Please can we ask all stakeholders to share on your channels - click here


CIW

· For all updates go to the website - click here

Advice and guidance to educational settings is being updated on a regular basis to reflect current advice - click here

Latest advice on assessments and exams from Qualifications Wales - click here


For the latest information please visit the Qualifications Wales website

Digital distance learning page live on Hwb - click here


We want schools to remain open, but they can start to prepare in case they need to close by using the Hwb platform and the updated advice on distance learning.

Latest advice on Coronavirus from Welsh Government: - click here

* Gwefan - cliciwch yma

Coronafirws Llywodraeth Cymru
Coronafeirws (COVID-19): canllawiau lleoliadau addysgol - cliciwch yma


* Coronafeirws: canllawiau teithio i sefydliadau addysg a myfyrwyr - cliciwch yma

* Dilynwch ni ar Twitter - cliciwch yma

* Tanysgrifiwch i Dysg - cliciwch yma am y newyddion addysg diweddaraf

* Follow us on Twitter - click here

* Sign up to Dysg - click here weekly newsletter for the latest updates

 


18.03.20 Annwyl Rieni / Dear Parents

Mae’r Llywodraeth yn awr yn cynghori y dylai plant a phobl ifanc sydd a chyflyrau iechyd gael eu hystyried ar gyfer cadw adref o’r ysgol. Mae hyn ar gyfer y rhai sydd yn cynyddu risg o gymhlethdodau yn sgil COVID-19. ee asthma a chyflyrau calon ayb Mae’r linc yma yn amlygu pa gyflyrau iechyd sydd o dan sylw:

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults

Guidance on social distancing for everyone in the UK and protecting older people and vulnerable adults

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults


Click here for the GOV.UK Website

The Government now recommends that children with asthma and heart conditions to stay at home. Please read the above guidance.

Thank you


17.03.20 Cyngor / advice

Y cyngor gan y Llywodraeth bellach yw aros adra am 14 diwrnod os oes symptomau neu rhywun arall yn y ty.

The advice is to stay at home for 14 days if you or anybody in the home has any symptons.


17.03.20 Gwersi yn y Ganolfan Hamdden / Lessons at the Leisure Centre

Mae'r gwersi yn y Ganolfan Hamdden wedi eu canslo a'r Gala Nofio hefyd.

Lessons at the Leisure Centre have been cancelled and the Swimming Gala.


16.03.20 Rydym wedi derbyn y neges yma gan yr Urdd / We have just received this message from the Urdd

Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, mae Urdd Gobaith Cymru yn cymryd y camau canlynol er mwyn iechyd a lles aelodau, staff a gwirfoddolwyr.

Bydd yr Urdd yn:

 • Cau ei dri gwersyll (Llangrannog, Caerdydd a Glan-llyn) i holl weithgareddau preswyl o ddydd Gwener 20 Mawrth 2020 nes bydd rhybudd pellach
 • Canslo holl Eisteddfodau lleol a rhanbarthol
 • Gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021
 • Canslo pob cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol
 • Canslo pob gweithgaredd cymunedol nes bydd rhybudd pellach

Bydd Eisteddfod yr Urdd nawr yn cael ei chynnal yn Sir Ddinbych ym mis Mai 2021 ac mae’r Urdd yn trafod yn barhaus gyda’i bartneriaid darlledu, S4C a BBC Radio Cymru, o ran opsiynau i ddathlu doniau’r aelodau ar blatfform gwahanol yn 2020.

Am fwy o wybodaeth am cyhoeddiad camau mawr oherwydd Coronafeirws cliciwch yma


12.03.20 Aelodau'r Urdd

Dim ond nodyn i atgoffa y bydd sesiwn celf yr Urdd nos yfory o 3.30 hyd 4.45. Diolch

There will be a craft Urdd session tomorrow night from 3.30- 4.45. Thanks


26.02.20 Plant yr Urdd

Bydd noson Celf a chrefft nos yfory tan 4.45 cofiwch ddod a phunt ar gyfer y diod a bisged

There wil be an Art and Craft session tomorrow night until 4.45. Diolch


26.02.20 Dosbarth Derbyn ac 1 // Reception and Yr 1

Bydd plant dosbarth derbyn ac 1 yn cael gwersi pel droed bob dydd Iau o hyn hyd y Pasg. A wnewch chwi sicrhau bod ganddynt y dillad addas Diolch.

Reception and Yr 1 children will be having football lessons every Thursday until Easter can you please ensure they have the suitable clothing Thanks.


06.02.20 I sylw rhieni y plant sy'n cystadlu yn yr Eisteddfod yr Urdd dydd Sadwrn Chwefror 29ain.

Rhaid cofrestru y plant erbyn yfory. Dyma restr o bawb sydd gen i .A wnewch chwi os gwelwch yn dda roi gwybod i ni os nad yw'r rhestr yn gywir Diolch .

Cystadleuaeth

Nifer: 6 Unawd Bl 2 ac Iau
  - Nan - Cadi Rhys  
  - Loti - Amelia  
  - Elis - Lois  
Nifer: 9 Unawd Bl 3 a 4
  - Ena - Jac  
  - Sioned - Elain  
  - Teilo - Lili  
  - Lois - Llio  
  - Mari    
Nifer: 4 Unawd Bl 5 a 6
  - Miri - Cadi  
  - Haf - Mirain  
Nifer: 5 Unawd Alaw Werin dan 12 oed
  - Miri - Mirain  
  - Haf - Cadi  
  - Llio    
Nifer: 5 Llefaru Bl 2 ac Iau
  - Nan - Loti  
  - Mabon - Amelia  
  - Cadi    
Nifer: 5 Llefaru Bl 2 ac Iau
  - Nan - Loti  
  - Mabon - Amelia  
  - Cadi    
Nifer: 11 Llefaru Bl 3 a 4
  - Ena - Mari - Lili
  - Lois - Sioned - Tomos
  - Teilo - Ceiri - Elain
  - Jac - Llio  
Nifer: 3 Llefaru Bl 5 a 6
  - Miri    
  - Llio    
  - Mirain    
Nifer: 2 Deuawd
  - Miri a Haf    
  - Mirain a Cadi    
Nifer: 1 Unawd Corn
  - Mirain    
Nifer: 15 Parti Unsain
  - Miri - Llio - Caleb
  - Mirain - Ena - Daniel
  - Haf - Llio - Tomos
  - Cadi - Mari - Jac
  - Erin - Erin - Teilo

06.02.20 Noson Bingo yr Urdd / Urdd Bingo Night

Dim ond nodyn i'ch atgoffa y bydd Noson Bingo yr Urdd nos yfory 3.30 - 4.45 i blant bl 2-6

Cofiwch bod angen £1.00 i gael diod a bisged.Diolch

Just a remider - the Urdd Bingo Night will be from 3.30-4.45 tomorrow for years 2-6

£1.00 for a biscuit and a drink. Thanks

Diolch / Thanks

Gwenan Williams
Pennaeth


27.01.20 Hyfforddiant i'r athrawon / Teacher's training

Dim ond nodyn i'ch atgoffa ni fydd ysgol i'r disgyblion ddydd Gwener nesaf Ionawr 31 bydd hyfforddiant i'r athrawon

Just to remind you there will be no school next Friday 31-1-20 due to teacher's training


08.01.20 Tynnu lluniau a Gemau / Class photographs and games

 • Bydd y photograffydd yma yn tynnu lluniau dosbarthiadau ddydd Iau. Gofynwn yn garedig i bawb wisgo dillad ysgol. Diolch i chwi.
 • Dydd Gwener caiff y disgyblion gyfle i chwarae gemau bwrdd yn y pnawn.Ni chaniateir gemau electoneg.
 • The photographer will be taking class photographs on Thursday. We ask kindly that all pupils wear their school uniform. Thank you.
 • On Friday afternoon, the children can play board games in the afternoon. We ask that you do not bring electronic games.

Diolch / Thanks

Gwenan Williams
Pennaeth


07.01.20 Llythyr Weithgareddau Lles a Iechyd / Health and Well-Being week Letter

Blwyddyn Newydd dda / Happy New Year

Annwyl rieni/ gofalwyr,

Yn ystod yr wythnos hon byddwn yn cynnal wythnos llawn o weithgareddau Lles a Iechyd yn yr ysgol. Bydd hyn yn gyfle i’r dysgwyr gael mwy o gyfle i gymysgu gyda’i gilydd i drafod syniadau a rhoi mwy o lais i’r dysgwyr yn eu lles eu hunain yn yr ysgol a thu allan. Byddwn yn rhoi cyfle i’r dysgwyr benderfynu ar gymeriadau y Pwerau Dysgu, cynnal gwersi Yoga a ffitrwydd a Diogelwch y We. Cadwch olwg ar Twitter yr ysgol i ddysgu mwy am y gweithgareddau!

Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad,

Mrs C Grisdale Jones

O.N - Bydd y plant angen sgidiau ymarfer corff drwy'r wythnos. Diolch.

Dear parents/guardians,

During this week we will be holding an activity filled Health and Well-Being week in the school. This will give the pupils more time to interact with each other to discuss and share ideas with each other and the staff about their health and well-being within the school and outside. The pupils will be given time to decide on the Learning Powers characters, hold Yoga and fitness lessons and Internet Safety. Keep an eye out on the school’s Twitter account to learn more about the activities.

Thank you for your co-operation,

Mrs C Grisdale Jones

P. S - Children will need trainers all week. Thanks.


21.12.19 Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda / Merry Christmas and a Happy New year

Annwyl Rieni / Dear Parents

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chwi gyd. Diolch yn fawr i chi am eich cydweithrediad dros y flwyddyn ddiwethaf.
Bydd yr ysgol yn ail agor ddydd Mawrth Ionawr y 7fed 2020

Wishing you all a very Merry Christmas and a Happy New year. Thank you for your continued support over the last year.
School will re- open on Tuesday January the 7th 2020

Gwenan Williams
Pennaeth


12.12.19 Dyddiadau HMS Dates

Hoffwn gadarnhau ni fydd ysgol i'r plant ddydd Llun Ionawr y 6ed gan fod HMS

Hefyd bydd HMS Dalgylch ddydd Gwener Ionawr 31ain

Just to remind you there will be no school for pupils on Monday January the 6th due to teacher's training

Also there will be a training day for all school's in the catchment area on Friday January the 31st.


10.12.19 Neges i Rieni

Angen i bawb fod yn y Ganolfan erbyn 5.50 heno wedi gwisgo yn eu dillad.
COFIWCH BOD ANGEN DOD A’R DILLAD YN OL I’R YSGOL BORE FORY.
Diolch.

Ni fydd clwb brecwast yfory Rhagfyr y 11eg na ddydd Iau Rhagfyr y 12fed gan y bydd y feinciau cinio yn y Ganolfan.


Children need to be at the Ganolfan by 5.50 tonight dressed in their costumes.
PLEASE REMEMBER TO BRING THE COSTUMES BACK TO SCHOOL TOMORROW MORNING.
Thank you

There will be no breakfast club tomorrow December the 11th and Thursday December the 12th as the dinner benches will be at the Ganolfan


09.12.19 Panto

Mae'r Pantomeim ddydd Iau ( Babanod) a ddydd Gwener ( Adran Iau) £8.00 yw'r gost am docyn a bws. Rydym angen cadarnhau niferoedd a thalu am y tocynnau ddydd Mercher. Diolch.

We will be going to see the Panto on Thursday ( Infants) and Friday (Juniors). The cost is £8.00 for the bus and ticket. We need to confirm numbers and to pay for the tickets on Wednesday.Thank you.


29.11.19 Miri Sion Corn

Cofiwch am Miri Sion Corn heno yn yr Antur am 6 o'r gloch.

Remember about Miri Sion Corn at the Antur tonight at 6 o'clock.


24.10.19 Bore Coffi / Coffee Morning

Tachwedd 1af / November 1st

10yb/am - 12yp/pm

I godi arian tuag at Cylch Meithrin Waunfawr / To raise money towards Cylch Meithrin Waunfawr

Dewch am baned a sgwrs. / Come along for a cuppa and a chat.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


08.10.19 Ethol Rhiant Llywodraethwr / Parent Representative on Governing Body

Gair i’ch atgoffa bod angen dychwelyd y ffurflenni pleidleisio ethol Cyrychiolydd Rhiant ar y Corff Llywodraethwyr erbyn 10.00 o’r gloch fore ddydd Gwener yma Hydref yr 11eg.

Hyd yma mae 16 o amlenni wedi dod i law. Diolch.

A short reminder voting slips for a Parent Representative on the Governing Body need to be returned to school by 10.00 am this Friday October 11th.

So far 16 envelopes have been returned. Thank you.


16.09.19 Cinio Ysgol / School Meals

Cinio Ysgol. Cyfle i chi rannu eich barn - cliciwch yma

Dyddiad cau 11 Hydref 2019. Diolch!

School Meals. An opportunity for you to have your say - click here

Closing date 11 October 2019. Thank you!


15.07.19 Gwasanaeth Ffarwel Anti Nia

Mae Anti Nia (Morris Jones) wedi derbyn swydd gyda NHS Cymru a bydd yn gorffen ei swydd yma ddydd Gwener.Diolchwn iddi am ei gwaith dros y dair mlynedd ar hugain ddiwethaf. Dymunwn yn dda iddi i’r dyfodol. Byddwn yn cynnal gwasanaeth ffarwel iddi fore Mercher.Os hoffech gyfrannu at anrheg iddi hi, croeso i chwi ddanfon eich cyfraniad i’r ysgol.Diolch i chi.

Anti Nia (Morris Jones) has accepted a position at NHS Wales ,she will be finishing at the school this Friday.
We would like to thank her for her work over the past 23 years. We wish her all the best in the future.We will be saying our goodbyes on Wednesday morning.If you would like to contribute towards a gift you are welcome to send your contributions to school .Thank you.


15.07.19 Sesiwn Chwaraeon Yr Urdd

Bydd yr Urdd yn cynnal sesiwn chwaraeon yfory o fl Derbyn i fl 6. Bydd pawb angen dillad ymarfer corff. Diolch

The Urdd will be giving a games session tomorrow. All classes need their PE kit Thank you.


20.03.19 Noson Ffilm yr Urdd / Film night for Urdd members

Yn anffodus er chwilio a chwilio dwi wedi methu cael gafael ar ffilm Gymraeg i'r plant no yfory.Rwyf wedi ffonio'r Urdd ac S4C. Bydd y plant yn cael dewis rhwng Peter Rabbit neu Ferdinand.

Unfortunately we have been unable to get a Welsh Film for the Urdd Members tomorrow night. We have contacted S4C and the Urdd to no avail. The children will be given a choice Peter Rabbit or Ferdinand.


12.03.19 Cyfarfod Cyfeillion Ysgol Waunfawr / Meeting of the Friends of Ysgol Waunfawr

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyfeillion Ysgol Waunfawr ar Nos Iau 14eg o Fawrth am 8.00pm yn y dafarn yn Waunfawr. Bwriad y cyfarfod ydi i drafod gweithgareddau codi arian i'r ysgol yn ystod Tymor y Gwanwyn a'r Haf 2019. Mae niferoedd y Cyfeillion wedi lleihau dros y flwyddyn diwethaf felly estynnwn groeso i rieni newydd er mwyn ein helpu i gasglu arian tuag at yr ysgol.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu.

The next meeting of the Friends of Ysgol Waunfawr will be held on Thursday evening, the 14th of March at 8.00pm in the pub, to discuss events for the forthcoming Spring and Summer term. The numbers of parents have fallen over the last year so we extend a warm welcome to new parents to help us raise money for the school.

We look forward to see you there.


29.01.19 Ffurflen Archebu Dillad Ysgol / Order Form for School Uniform

Byddem yn gwneud archeb am ddillad ysgol, gofynnwn eich bod yn sicrhau eich bod yn archebu y maint cywir i’ch plant. DYDDIAD CAU ARCHEBION 06/02/19.

Please ensure that you order the correct size for your children. Thank you. ORDER WILL BE SENT ON 06/02/19.

I weld y ffurflen archebu - cliciwch yma

To see the order form - click here


07.12.18 Sioe Nadolig / Christmas Show

I weld rhestr o'r caneuon - cliciwch yma

To see the song list - click here


26.10.18 Diwrnod HMS / Teachers Training

Fe fydd ysgol i'r disgyblion ddydd Llun Tachwedd y 5ed - bydd diwrnod HMS ddydd Llun Tachwedd 19eg. Diolch.

There will be school on Monday November the 5th- Teacher's training day November the 19th. Thank you.


22.10.18 Gwasanaeth Diolchgarwch Ysgol Waunfawr

Dydd Gwener nesaf mi fydd blwyddyn 5 yn cynnal Gwasanaeth Diolchgarwch (i blant yr ysgol yn unig). Mae'r dosbarth yn gofyn yn garedig i chwi cyfrannu eitemau tuniau neu ganiau ar gyfer ein casgliad bwyd i Fanc Bwyd Caernarfon. Mae'r elusen hon yn cefnogi pobl leol mewn argyfwng. Byddwn yn derbyn eich cyfraniadau o ddydd Llun ymlaen gan obeithio y bydd gennym lond troli siopa i'w rhoi fel rhodd gan Ysgol Waunfawr.

Next Friday, Year 5 will be holding Thanksgiving Service (for the schoolchildren only.) They kindly ask for donations of tinned or canned items to give to the Caernarfon Food Bank. This charity helps local people in times of need. We will be accepting your donations from Monday and hoping to have a trolley full of items to donate to this worthwhile cause from the children of Ysgol Waunfawr.

Diolch / Thank you


Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2024 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd