Newyddion

24.10.19 Bore Coffi / Coffee Morning

Tachwedd 1af / November 1st

10yb/am - 12yp/pm

I godi arian tuag at Cylch Meithrin Waunfawr / To raise money towards Cylch Meithrin Waunfawr

Dewch am baned a sgwrs. / Come along for a cuppa and a chat.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


08.10.19 Ethol Rhiant Llywodraethwr / Parent Representative on Governing Body

Gair i’ch atgoffa bod angen dychwelyd y ffurflenni pleidleisio ethol Cyrychiolydd Rhiant ar y Corff Llywodraethwyr erbyn 10.00 o’r gloch fore ddydd Gwener yma Hydref yr 11eg.

Hyd yma mae 16 o amlenni wedi dod i law. Diolch.

A short reminder voting slips for a Parent Representative on the Governing Body need to be returned to school by 10.00 am this Friday October 11th.

So far 16 envelopes have been returned. Thank you.


16.09.19 Cinio Ysgol / School Meals

Cinio Ysgol. Cyfle i chi rannu eich barn - cliciwch yma

Dyddiad cau 11 Hydref 2019. Diolch!

School Meals. An opportunity for you to have your say - click here

Closing date 11 October 2019. Thank you!


15.07.19 Gwasanaeth Ffarwel Anti Nia

Mae Anti Nia (Morris Jones) wedi derbyn swydd gyda NHS Cymru a bydd yn gorffen ei swydd yma ddydd Gwener.Diolchwn iddi am ei gwaith dros y dair mlynedd ar hugain ddiwethaf. Dymunwn yn dda iddi i’r dyfodol. Byddwn yn cynnal gwasanaeth ffarwel iddi fore Mercher.Os hoffech gyfrannu at anrheg iddi hi, croeso i chwi ddanfon eich cyfraniad i’r ysgol.Diolch i chi.

Anti Nia (Morris Jones) has accepted a position at NHS Wales ,she will be finishing at the school this Friday.
We would like to thank her for her work over the past 23 years. We wish her all the best in the future.We will be saying our goodbyes on Wednesday morning.If you would like to contribute towards a gift you are welcome to send your contributions to school .Thank you.


15.07.19 Sesiwn Chwaraeon Yr Urdd

Bydd yr Urdd yn cynnal sesiwn chwaraeon yfory o fl Derbyn i fl 6. Bydd pawb angen dillad ymarfer corff. Diolch

The Urdd will be giving a games session tomorrow. All classes need their PE kit Thank you.


20.03.19 Noson Ffilm yr Urdd / Film night for Urdd members

Yn anffodus er chwilio a chwilio dwi wedi methu cael gafael ar ffilm Gymraeg i'r plant no yfory.Rwyf wedi ffonio'r Urdd ac S4C. Bydd y plant yn cael dewis rhwng Peter Rabbit neu Ferdinand.

Unfortunately we have been unable to get a Welsh Film for the Urdd Members tomorrow night. We have contacted S4C and the Urdd to no avail. The children will be given a choice Peter Rabbit or Ferdinand.


12.03.19 Cyfarfod Cyfeillion Ysgol Waunfawr / Meeting of the Friends of Ysgol Waunfawr

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyfeillion Ysgol Waunfawr ar Nos Iau 14eg o Fawrth am 8.00pm yn y dafarn yn Waunfawr. Bwriad y cyfarfod ydi i drafod gweithgareddau codi arian i'r ysgol yn ystod Tymor y Gwanwyn a'r Haf 2019. Mae niferoedd y Cyfeillion wedi lleihau dros y flwyddyn diwethaf felly estynnwn groeso i rieni newydd er mwyn ein helpu i gasglu arian tuag at yr ysgol.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu.

The next meeting of the Friends of Ysgol Waunfawr will be held on Thursday evening, the 14th of March at 8.00pm in the pub, to discuss events for the forthcoming Spring and Summer term. The numbers of parents have fallen over the last year so we extend a warm welcome to new parents to help us raise money for the school.

We look forward to see you there.


29.01.19 Ffurflen Archebu Dillad Ysgol / Order Form for School Uniform

Byddem yn gwneud archeb am ddillad ysgol, gofynnwn eich bod yn sicrhau eich bod yn archebu y maint cywir i’ch plant. DYDDIAD CAU ARCHEBION 06/02/19.

Please ensure that you order the correct size for your children. Thank you. ORDER WILL BE SENT ON 06/02/19.

I weld y ffurflen archebu - cliciwch yma

To see the order form - click here


07.12.18 Sioe Nadolig / Christmas Show

I weld rhestr o'r caneuon - cliciwch yma

To see the song list - click here


26.10.18 Diwrnod HMS / Teachers Training

Fe fydd ysgol i'r disgyblion ddydd Llun Tachwedd y 5ed - bydd diwrnod HMS ddydd Llun Tachwedd 19eg. Diolch.

There will be school on Monday November the 5th- Teacher's training day November the 19th. Thank you.


22.10.18 Gwasanaeth Diolchgarwch Ysgol Waunfawr

Dydd Gwener nesaf mi fydd blwyddyn 5 yn cynnal Gwasanaeth Diolchgarwch (i blant yr ysgol yn unig). Mae'r dosbarth yn gofyn yn garedig i chwi cyfrannu eitemau tuniau neu ganiau ar gyfer ein casgliad bwyd i Fanc Bwyd Caernarfon. Mae'r elusen hon yn cefnogi pobl leol mewn argyfwng. Byddwn yn derbyn eich cyfraniadau o ddydd Llun ymlaen gan obeithio y bydd gennym lond troli siopa i'w rhoi fel rhodd gan Ysgol Waunfawr.

Next Friday, Year 5 will be holding Thanksgiving Service (for the schoolchildren only.) They kindly ask for donations of tinned or canned items to give to the Caernarfon Food Bank. This charity helps local people in times of need. We will be accepting your donations from Monday and hoping to have a trolley full of items to donate to this worthwhile cause from the children of Ysgol Waunfawr.

Diolch / Thank you


Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2018 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd