logo Ysgol Waunfawr

Siarter Iaith Gwynedd

Ein Gweledigaeth

Gweledigaeth Ysgol Waunfawr yw y bydd pob plentyn yn siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o’i fywyd ac y byddant yn ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.

Ein Nodau ar gyfer cynnal Y Wobr Aur

* Mae dysgwyr/hwyrddyfodiaid yn cyfathrebu yn y Gymraeg yn rhugl o fewn blwyddyn.
* Pob plentyn a rhieni di-Gymraeg yn cyrraedd o leiaf Deilliant 5 yn y Cyfnod Sylfaen a Lefel 4 yn CA2.
* Mae’r plant yn hyrwyddo’r Gymraeg yn gymdeithasol ac yn mynnu cael ei defnyddio.
* Mae’r ysgol yn sicrhau cefnogaeth a chyfranogiad rhieni i weithgareddau allgyrsiol yr ysgol a’r gymuned leol ac yn hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn ystod y gweithgareddau hynny.
* Bydd yr ysgol yn hyrwyddo gwersi Cymraeg i rieni.
* Mae safle we’r ysgol a chylchlythyrau yn hyrwyddo ac yn dathlu’r Siarter Iaith.
* Mae’r Llywodraethwyr yn sicrhau fod pob agwedd o fywyd bob dydd yr ysgol yn Gymraeg a Chymreig.
* Mae’r gweithlu’n cynllunio’n briodol ar gyfer addysgu a darparu ar gyfer Datblygiad yr Iaith Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen ac yn sicrhau trochi plant di-gymraeg i fod yn rhugl erbyn diwedd Blwyddyn Derbyn.
* Mae’r gweithlu yn sicrhau fod pob agwedd o fywyd bob dydd yr ysgol yn Gymraeg a Chymreig gan hyrwyddo defnydd geirfa, idiomau a dywediadau lleol ar lafar ac yn eu gwaith ysgrifenedig.
* Bydd yr ysgol yn cynnal hyfforddiant caffael iaith, modelu iaith dda a gloywi iaith gan godi ymwybyddiaeth geirfa, idiomau a dywediadau lleol i’w defnyddio o ddydd i ddydd

Ennillodd yr ysgol Y Wobr Efydd Haf 2014, Y Wobr Arian Haf 2015, Y Wobr Aur Haf 2016

 

Our Vision

Our aim at Ysgol Waunfawr is that each child speaks fluent Welsh in all aspects of life, and to be proud of the Welsh language, culture and traditions.

Our Aims in order to maintain The Gold Award

* Learners / latecomers communicate in Welsh fluently within one year.
* Each child from non-Welsh speaking homes attain at least Outcome 5 in the Foundation Phase and Level 4 in KS2.
* Children should promote and insist in using the Welsh language in social situations.
* The school ensures the support and participation of parents in the school and the local community's extra-curricular activities and promote the use of Welsh in these activities.
* The school promotes Welsh lessons for parents.
* The school website and newsletters promotes and celebrates the Language Charter.
* The Governors will ensure that every aspect of daily life at the school be done in Welsh.
* The workplace is appropriately designed for the teaching and provision of Welsh Language Development in the Foundation Phase, and ensure that non-Welsh speaking children are immersed in the language in enabling them to be fluent by the end of Year Reception.
* The workforce will ensure that every aspect of daily life at the school is done in Welsh, by promoting the use of Welsh vocabulary, idioms and sayings, verbally and in their written work.
* The school will conduct language training, language modelling and good language improvement by raising awareness of vocabulary, idioms and local sayings which are used in daily life.

The school won the Bronze Award in Summer of 2014, The Gold Award Summer of 2015, and The Gold Award in Summer of 2016


Wythnos Cymru Cwl Mawrth 1il - 6ed 2015 - cliciwch yma

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd